System CallCenter

System CC został zaprojektowany jako wsparcie dla działów typu:

Podstawowym celem systemu jest ewidencja zadań (jednorazowych oraz czynności powtarzalnych) a następnie "przypięcie" takich zadań do określonej osoby lub grupy osób.
Osoby takie w zadanym wcześniej okresie lub w określonym terminie otrzymują informację, co mają wykonać, a następnie "zdają raport" w wykonanej czynności. Oczywiście system jest skonstruowany w ten sposób, że każdy użytkownik widzi tylko swoje czynności i swoje zadania (wyjątkiem tu jest Administrator Systemu AS).
Po tak przeprowadzonych czynnościach twórca zadania widzi jak zostało ono wykonane, w jakim czasie, jaki był wynik prac. Może dokonać pełnej analizy pracy pracownika lub zespołu pracowników.

Podstawowe moduły oraz opcje programu:

 1. Rejestracja zadań:
    1. Tworzenie i edycja zadania (jednorazowe zadanie lub czynność powtarzalna 'N' razy w miesiącu (zadanie jest łączone z konkretnym kontrahentem/instytucją lub firmą zwanym w systemie Uczestnikiem). W momencie wyboru Uczestnika podczas tworzenia nowego zadania lub jego edycji od razu widzimy listę dotychczas utworzonych dla niego zadań;
    2. Zawieszanie zadania;
    3. Przeniesienie zadania z jednej osoby lub grupy na inną
    4. Bardzo rozbudowane możliwości filtrowania listy zadań w trybie ich przeglądania. Oto kilka z możliwych filtrów (względem: zakresu dat, pracownika, uczestnika, stanu zadania, rodzaju zadania (ciągłe czy incydentalne) itd.). Oczywiście filtry można ze sobą łączyć.
    5. W dolnej części okna przeglądania zadań widzimy m.in. szczegóły zadania, listę wykonanych do niego czynności z ich rezultatami, opis zadania itp.)
 2. Rejestr czynności (operacji wykonanych do zdefiniowanego zadania):
    1. Po wejściu do tego modułu widzimy listę czynności do wykonania na określony dzień. Zmieniając zakres dat możemy przeglądać listę z czynnościami wykonanymi lub listę czynności do wykonania w przyszłości;
    2. Odpowiednie kolory w tabeli głównej listy czynności pozwalają w łatwy sposób zorientować się w niewykonanych na czas czynnościach (zaległych);
    3. Podobnie jak w rejestrze zadań tak i tutaj poniżej listy czynności znajduje się sekcja, gdzie od razu widać jakie były już wcześniej wykonane czynności w kontekście określonego zadania, jakie są szczegóły czynności do wykonania, jeśli system będzie połączony z system finansowym również można uzyskać informacje m.in. nt. operacji finansowych (np. wpłaty) w kontekście danego zadania/czynności;
    4. Realizacja danej czynności jest bardzo prosta. Będąc kursorem na określonej czynności naciskamy klawisz F3 – Obsługa Czynności, gdzie jedynie musimy wpisać w kilku słowach lub wybrać ze słowników, co nam się udało osiągnąć podczas takiej rozmowy (status np. połączenie nieosiągalne, rozmowa ze skutkiem finansowym lub wiele innych definiowanych przez użytkownika). Jeśli wynik rozmowy miał skutek finansowy (np. w działach windykacji osoba do które dzwonimy deklaruje wpłatę pieniędzy) możemy to odpowiednio odnotować. Funkcja ta pozwala na późniejsze rozliczania pracowników z efektywności dzwonienia. Samo dzwonienie do Uczestnika/Kontrahenta odbywa się automatycznie. System jest przygotowany do sterownika Centralą Telefoniczną CT. Wtedy, gdy korzystamy z tej funkcji możemy również generować zestawienie z efektywności pracy pracowników działu callcenter w funkcji czasu poświęconego na rozmowy. Funkcja bardzo pomocna w dużych działach typu CallCenter.
    5. Podobnie jak w innych okna w oknie Obsługa Czynności mamy pełną informację o wcześniejszych kontaktach z danym kontrahentem, jego stanie rozmów. Tu również oferujemy nietypowe podłączenia danych np. dla Kancelarii Komorniczych ofertujemy podłączenie do systemu Komornik i import danych o majątku kontrahenta, dokonywanych wpłatach, tworzonych do niego pismach w programie Komornik SQL i wiele innych. Nasz system jest w stanie połączyć się z dowolną aplikacją w celu "wyciągnięcia danych" i ich prezentacji pracownikowi działu CC. Jest to uzależnione od specyfiki wdrożenia.
 3. Rejestr Uczestników
    1. Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie Kontrahentów, tworzenie list osób do kontaktu u Kontrahenta. Możemy na potrzeby wdrożenia integrować się z już istniejącą bazą kontrahentów w systemie naszego klienta np. z bazą uczestników programu KomornikSQL.
    2. Dla bardzo wymagających możemy w tym miejscu tworzyć w tym miejscu podłączenie do innych danych ważnych dla poprawności działania systemu. Np. dla Kancelarii Komorniczych dokładamy możliwość podglądu majątku importowanego z programu KomornikSQL oraz prezentację tzw. Spraw dla wierzyciela. Wyniki tego raportu są następnie importowane przez niektóre firmy windykacyjne.
 4. Rejestr pracowników
    1. Tworzenie, edycja i usuwanie kont pracowników, definicja ich uprawnień, podłączeń do określonych grup itd.
 5. Rejestr/baza raportów
    1. Silnie jest tworzona pod potrzeby określonego klienta. Opcjonalnie istnieje możliwość dołączenia zewnętrznych narzędzi raportujących typu Crystal Reports.

Cały system jest napisany w najnowocześniejszych narzędziach programistycznych. System zgodny jest z rodziną systemów operacyjnych Windows od 2000 do Windows 8/2012 w wersjach 32 i 64 bit. Baza danych posiada format MS SQL 2005/2008. Na specjalne życzenie klienta jest możliwość zmiany formatu bazy danych.

Zapraszamy do umówienia się z nami na prezentację produktu.

Zapraszamy do współpracy !